КЕВР проведе открито заседание цени на топлинната енергия от 1.07.

На открито заседание КЕВР, в специализиран състав „Енергетика”, обсъди доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени от 01.07.2024 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика”. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите   докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В заседанието участваха представители на топлофикационни дружества от цялата страна – „Топлофикация София” ЕАД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, „Топлофикация-Плевен” ЕАД, Веолия Енерджи Варна” ЕАД, „Топлофикация-Русе” ЕАД, „Топлофикация-Перник” АД, ТЕЦ „Горна Оряховица” ЕАД,  ТЕЦ „Бобовдол” ЕАД.

След извършения регулаторен преглед, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи, в доклада на Комисията за всяко дружество е изчислена годишна индивидуална цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1.07.2024 г.

През следващата година е предвидено средно намаление на цените на топлофикационните услуги за битовите клиенти за цялата страна с 8,44%.

Със 7,02% по-малко се предвижда да заплащат потребителите на „Топлофикация София” ЕАД, като прогнозите сочат цената да бъде 128,25 лв./MWh. Поевтиняването е по-малко от обявените 30% в заявлението на дружеството, тъй като това включваше кръстосано субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия, т.е. намаляване на цената на топлинната енергия за сметка на много висока цена на произвежданата високоефективна електрическа енергия. Подобен подход би осигурил по-ниска цена на топлинната енергия за потребителите на „Топлофикация София” ЕАД, за сметка на по-висока цена на електрическата енергия, заплащана от всички потребители в страната и е в нарушение на чл.31, т.6 от Закона за енергетиката.

Със 7,81% се предлага да намалее цената за клиентите на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. В Плевен предвиденото поевтиняване ще е с 7.14 процента, а най-голямо е намалението за „Топлофикация-Бургас” АД – с 14.09 на сто. Във Варна спадът на цената е с 3.74%, във Враца – 11.35%, във Велико Търново – 2.44%. В Разград намалението е 9.94 %, в Русе – 11.70 %, в Перник – 7.20%, и в Сливен – 10.41 %.

В съответствие с изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, за целите на ценообразуването КЕВР определя пределна цена на топлинната енергия за целия годишен ценови период, за всяко едно топлофикационно дружество с основен енергиен носител природен газ.  Тъй като цените на топлинната енергия са за бъдещ период КЕВР ги определя на прогнозен принцип.

Комисията изготви обоснована прогноза на основните ценообразуващи елементи в разходите на всяко дружествата, които формират цената на топлинната енергия – разходите за природен газ и за закупуване на въглеродни емисии. Обстойно са проучени цените и тенденциите на международни пазари на природен газ, въз основа на сключените фючърсни сделки по тримесечия за година напред. Отчетени са тенденциите и сключените фючърсни сделки на международните платформи за въглеродни емисии. На тази база Комисията определи средна прогнозна цена на природния газ за новия регулаторен период 1.07.2024 – 30.06.2025 г. в размер на 63,56 лв./MWh /без цени за достъп и пренос/.  В ценообразуващата формула са отчетени и разходите на дружествата за закупуване на квоти за въглеродни емисии. За целта регулаторът е определил прогнозна средна цена на емисиите за периода в размер на 70,00 €/t СО2.

В предложените цени на топлинната енергия за новия регулаторен период са отразени направените корекции на необходимите приходи на дружествата.  По отношение на всички дружества Комисията прилага общ подход, в това число и корекции на ценообразуващите елементи. Корекциите отчитат ценовите изменения на природния газ и на квотите въглеродни емисии през периода 1.07.2024 – 30.06.2025 г.

На откритото заседание  представителите на топлофикационните дружества подкрепиха като цяло доклада на Комисията. В същото време част от тях изразиха бележки по направените от регулатора корекции за намаляване на разходите за пренос и технологични загуби, определената норма на възпращаемост и др. Във връзка с определените нива на технологичните разходи ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика” Пламен Младеновски подчерта, че всяка година се поставя въпроса за технологичните разходи на дружества, но промяна няма и те не инвестират достатъчно в развитието на мрежата. Посочено беше, че клиентите чакат за присъединяване към мрежата между 1 и 3 години. По отношение на разходите за балансиране той беше категоричен, че целта на приетата от КЕВР нова методика е да се прогнозира правилно и всички дружества трябва да понасят последствия в случаите, когато не са планирали правилно графиците си. При определянето на нормата на възвращаемост водещ критерий на регулатора е цената на привлечения капитал, поясни Пламен Младеновски.

До 15.00 ч. днес участниците в заседанието могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Регулаторът предстои да приеме проект на решение, след което да насрочи обществено обсъждане.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите, откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видеозапис от него е достъпен ТУК.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Share
Share